Новини компаній

Офіційні правила акції «11 років ВІННИЦЯ.info»

4 лютого 2021, 12:20

1.Учасники Акції.

1.1.В Акції можуть брати участь: усі дієздатні особи, які мають персональну зареєстровану сторінку в мережі Інтернеті на веб-ресурсі Facebook та є громадянами України (далі – Учасники Акції).

1.2.Учасниками Акції можуть бути особи, які мають персональну зареєстровану сторінку в мережі Інтернет на веб-ресурсі Facebook (далі – Персональна сторінка) – громадяни України, що підтверджується відповідними документами (паспортні дані), які в період проведення Акції виконали всі правила та умови Акції, за винятком осіб, зазначених у п.1.3. цих Офіційних Правил Акції.

Ім’я та прізвище учасника у Facebook-профілі має співпадати з іменем та прізвищем учасника за паспортними даними.

1.3.Учасниками Акції не визнаються та не мають права брати в ній участь:

1)особи, які не відповідають вимогам п. 1.1, п 1.2 цих Правил;

2)неповнолітні та малолітні особи без їх законних представників – батьків (усиновлювачів);

3)працівники та представники будь-якої компанії Організатора або будь-якої іншої компанії, залученої до проведення Акції;

4)чоловік або дружина та найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, бабка) осіб, перелічених у ч. 3) п. 1.3. цих Правил;

5)обмежено дієздатні та недієздатні особи у випадках, передбачених чинним законодавством.

1.4.Учасник має право брати участь в Акції та отримати Подарунки Акції в порядку і на умовах, визначених цими Правилами.

1.5.У разі визначення Учасника Переможцем Акції Учасник зобов’язується повідомити Організатору інформацію необхідну для отримання Подарунків Акції, передбачену відповідно пунктами 8 Правил.

2.Місце та період проведення Акції

2.1.Акція проводиться у м. Вінниця в мережі Інтернет за адресою https://www.facebook.com/vinnitsa.info та https://www.vinnitsa.info у період з 05.02.2021 року до 16.02.2021 року включно (далі – Період Акції).

3.Подарунки Акції

3.1.В Акції беруть участь товари, придбані на території України (надалі – Подарунок Акції), визначені Організатором Акції, які отримуються Переможцями Акції, що здобули право на отримання таких Подарунків Акції у відповідності з вимогами п. 4 та п. 5 Правил.

4.Умови участі в Акції

Для участі в Акції Учаснику протягом Періоду Акції необхідно вчинити
такі дії:

4.1.Учасникам необхідно підписатися на сторінку Організатора у соціальній мережі «Фейсбук» за посиланням https://www.facebook.com/vinnitsa.info та його Телеграм-каналі https://t.me/vinnitsa_info

4.2.Під постом з розіграшом залишити коментар з відміткою двох друзів.

4.3.Зробити репост допису на своїй сторінці «Фейсбук».

5.Умови визначення переможців та отримання Подарунків Акції

5.1.Визначення Переможців, що отримали право на отримання Подарунків Акції, відбувається 17.02.2021 року серед усіх Учасників Акції. Переможці будуть обрані за допомогою random.org – комп’ютерної програми-генератора випадкових чисел, яка випадковим чином вибирає Переможця, визначаючи порядковий номер учасника в переліку учасників акції в форматі Microsoft Excel.

5.2.Загальна кількість Переможців Акції не може бути більше 11 (одинадцяти).

6.Інформування Переможців Акції про порядок отримання Подарунків Акції відбуватиметься шляхом відправки особистих повідомлень представником Організатора на Персональні сторінки Переможців Акції, з яких вони брали участь у Акції та шляхом розміщення інформації про Переможців Акції, що отримали право на отримання Подарунків Акції на сторінці https://www.facebook.com/vinnitsa.info/ та https://www.vinnitsa.info

7.Для отримання Подарунків Акції, передбачених п. 4. Правил, Переможцям Акції необхідно до 24.02.2021 року включно надати відомості про:

1)своє прізвище, ім’я, по-батькові;

2)контактний номер телефону;

3)фото довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (РНОКПП) (у разі відмови від РНОКПП (ІПН) через релігійні переконання, потрібно надати фото сторінки з серією та номером паспорта громадянина України).

Дана інформація та фото документів повинні бути надіслані особистим повідомленням на електрону адресу: vinnitsa.info.2@gmail.com.

В разі обрання Переможцем неповнолітню або малолітню особу, Подарунок вручається їх законним представникам – одному з батьків або усиновлювачів, після дотримання таким законним представником Переможця вимог, визначених у абзаці першому п. 7 Правил. Такий Подарунок є власністю Переможця.

Відмова від надання вищезазначеної інформації та/або надання їх пізніше вказаного терміну позбавляє такого Переможця права на отримання Подарунків Акції, передбачених п. 4. Правил.

8.Після отримання від Переможців Акції інформації зазначеної в п. 7. Правил та за умови виконання ним усіх вимог згідно з п. 4 Правил, Переможцям буде передано Подарунки Акції.

Подарунки вручаються Переможцям 27.02.2021 року за адресою, зазначеною Організатором Акції на сторінці https://www.facebook.com/vinnitsa.info чи https://www.vinnitsa.info , за умови пред’явлення Переможцем власного паспорту громадянина України для можливості ідентифікації його особи.

Переможці, які не отримали Подарунки в день їх вручення – втрачають право на їх отримання в подальшому.

9.Порядок і спосіб інформування про умови Акції.

9.1.Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення тексту Правил на Веб-сторінці за адресою https://www.vinnitsa.info/.

9.2.Беручи участь в Акції Учасник таким чином автоматично дає свою згоду на застосування та розповсюдження щодо нього цих Правил.

10.Персональні дані.

10.1.Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що Організатор Акції та інші треті особи, залучені Організатором до підготовки та проведення Акції, звільнені від зобов’язання направляти Учаснику Акції письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

10.2.Факт участі в Акції є згодою Учасника на надання персональних даних, у тому числі його прізвища, імені, по батькові, статі, віку, номеру мобільного телефону, адреси електронної пошти, іншої персональної інформації Організатору, третім особам, визначеним Організатором, в зв’язку з визначенням Учасника переможцем Акції, та їх обробку Організатором Акції та/або його уповноваженими представниками, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання (у тому числі на випадок пред’явлення претензій), уточнення (оновлення, зміну), використання (виключно для цілей вручення Подарунку, індивідуального спілкування з Учасниками в цілях, пов’язаних з проведенням цієї Акції), розповсюдження, знеособлення, блокування, знищення персональних даних в цілях, пов’язаних з проведенням цієї Акції, відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.3.Погоджуючись з даними Правилами Акції, Учасник Акції дає свою згоду отримувати інформацію, пов’язану з діяльністю Організатора Акції. Організатор має право направляти Учаснику будь-яку інформацію особистим повідомленням, без попередньої домовленості з Учасником, засобами електронного зв’язку.

10.4.Учасник Акції, як суб’єкт персональних даних, має право:

–на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора Акції як власника/розпорядника його персональних даних;

–вимагати від Організатора Акції як власника/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних.

10.5.Обробка персональних даних здійснюється Організатором Акції самостійно із збереженням конфіденційності.

10.6.Організатор Акції не несе відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Так само, Організатор Акції не несе відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника Акції з розміщення таких персональних даних.

11.Інші умови

11.1.Організатор Акції не бере участі в суперечках між Учасниками Акції щодо визначення Учасників Акції Переможцями Акції.

11.2.Подарунки Акції не видаються в грошовому еквіваленті або у формі інших благ, не передбачених цими Правилами.

11.3.Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.

11.4.Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. права публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, мережі Інтернет, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без
будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні статей 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

11.5.Своєю участю в Акції всі Учасники Акції повністю погоджуються з цими Правилами й зобов’язуються їх виконувати.

11.6.Учасники Акції погоджуються з тим, що їхні імена, прізвища, Зображення (в тому числі їх зображення та зображення, розміщені в мережі Інтернет), інтерв’ю та інші матеріали про них і надані ними власні зображення
(в тому числі розміщені в мережі Інтернет) можуть бути використані Організатором Акції та/або уповноваженими ними третіми особами без отримання додаткової згоди й без додаткової плати з метою інформування про результати проведення Акції,
а також у рекламних цілях (у рекламі) без нарахування та виплати будь-якої винагороди Учасникам Акції та будь-яким третім особам.

11.7.Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних з проведенням Акції є остаточним і поширюється на всіх Учасників Акції.

11.8.Організатор Акції має право змінювати Правила Акції та кількість Подарунків. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.

11.9.Учасник Акції, що здобув право на отримання Подарунку Акції, не може передавати своє право отримати такий Подарунок третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам. Виключенням є отримання законними представниками Подарунку Акції для передачі його Переможцю.

11.10. Ці Правила розміщено в мережі Інтернет за інтернет-адресою https://www.vinnitsa.info

Підписуйтесь на Вінниця.info в Telegram
Теги: акція 11 років ВІННИЦЯ.info 
Матеріали по темі